5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde kamu idarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır.
Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından olan faaliyet raporları bir yıllık bütçe uygulamasının sonrasında üst yöneticiler ve kendilerine bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanır.
Faaliyet raporları aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir.
Faaliyet raporlarının hazırlanmasına ilişkin esas ve usuller “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Hakkında Yönetmelik” de belirlenmiştir.
2006 Yılı
2007 Yılı
2008 Yılı
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
2013 Yılı
2014 Yılı
2015 Yılı
2016 Yılı
2017 Yılı
2018 Yılı
2019 Yılı
2020 Yılı
2021 Yılı
2022 Yılı
2023 Yılı