Devlet Memurları Kanunu (657 sayılı Kanun)
Yükseköğretim Kanunu (2547 sayılı Kanun)
Yükseköğretim Personel Kanunu (2914 sayılı Kanun)
Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843 sayılı Kanun)
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Harcırah Kanunu
Damga Vergisi Kanunu
Vergi Usul Kanunu
Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Katma Değer Vergisi Kanunu
İcra ve İflas Kanunu
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Kefalet Kanunu
Türk Borçlar Kanunu
Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu