Raporlar
 

EUIMA- Full Costing Projesi Açılış Toplantısı
2 Haziran 2010
Toplantı Prof. Dr. Atilla Eriş’in projeyle ilgili bilgilendirici açılış konuşmasıyla başlamıştır.  Projenin yürütücüsü Başkanlığımızı temsilen görevlendirilen Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’dir.
Sn. Sağlamer Projenin tanıtımını yapmış ve tarihçesine değinmiştir. Proje ile ilgili bir sunu hazırlayan Sağlamer, sunumunda projenin gerekçesini, amacını, yöntemini, proje grubunu, ülke çalıştayını ve tam maliyetleme uygulamalarını anlatmıştır.
Projenin iki adet temel kitabı olduğundan bahseden Sağlamer, projede yer almak isteyen üniversitelerin bu kitapları edinerek incelemelerinin önemli olduğunu belirtmiştir.
EUIMA- Full Costing Projesi, üniversitelerin modernleşmesi ve şeffaflaşması hedefleriyle yola çıkılan bir Avrupa Birliği Projesidir. EUA, çeşitlilik içerisindeki üniversitelerde tam maliyetleme projesini uygulayabilmek için üniversitelere danışmanlık yapmak istemektedir.
Projenin ilk çalıştayı 16 Haziran 2010 tarihinde Hırvatistan’da Zagreb Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Ülkemizde de Eylül ayında bir ülke çalıştayı gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Önemli olan nokta bu çalıştay sonrasında çalıştay çıktılarının üniversitelerle paylaşılması ve üniversitelerin bu çıktıları içselleştirerek uygulamaya koymalarının sağlanmasıdır.
Toplantıya başlangıç olarak üç üniversite (Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi) katılacaktır. Bu üç üniversitede en az bir sene bir pilot uygulama gerçekleştirildikten sonra Projenin diğer üniversitelerde de uygulanması teşvik edilebilecektir.
Sayın Eriş, hesap verilebilir bir üniversite özerkliğinin Türk yükseköğretiminin en önemli ihtiyacı ve hedefi olduğunu ve Projenin bu hedef için son derece yararlı olacağını belirtmiştir. Denetleme, değerlendirme, şeffaflık ve hesap verebilirlik üniversiteler için önemlidir, bu proje de üniversitelerin mali otonomisini ciddi şekilde iyileştirecek bir projedir. YÖK’ün destekçi olduğunu belirttikten sonra, YÖK’ün düzenleyici rolünü vurgulayan Eriş, işin Parlamenter paydaşlarıyla paylaşılmasının önemli olduğunu ifade etmiştir ve bu çalışma esnasında Maliye Bakanlığı ve DPT’den üst düzey katılımcıların mutlaka projeye paydaş olarak dahil edilmesi gerektiğini eklemiştir. Proje yürütücüleri ile paydaşların aynı dili konuşabilmesi önemlidir. Ayrıca YÖK Başkanının da Projeyle ilgili muhakkak bilgilendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ulusal çalıştayın çıktılarının kamuoyuyla da paylaşılmasının gerektiğini belirtmiştir.
Artık üniversitedeki düşünce sisteminin değişmesi ve akademisyenlerin idari zihniyetten arınıp, araştırma yapmalarının sağlanması hususunda görüş birliği sağlanmıştır.  Artık bir araştırmada sadece direct-indirect cost değil, tüm giderler/ tam maliyetler görülecek ve ölçülebilecektir. Bu hususta Proje hedeflere ulaşmada önemli bir araç olacaktır.
Proje’ye Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın paydaş olarak katılımlarının sağlanması hususunda görüş birliğine varılmıştır.
Proje ekibi detaylı bir rapor hazırlayacak ve YÖK Başkanı ile paylaşacaktır.
Ulusal çalıştaya basın davet edilecek ve kamuoyu projeyle ilgili bilgilendirilecektir.
Eylül ayında gerçekleştirilecek ülke çalıştayından sonra, Türkiye’deki mevcut durum ve aksaklıkları gösterecek detaylı bir Ülke raporu hazırlanacaktır.
Hırvatistan’da gerçekleştirilecek çalıştayın programı katılımcılarla paylaşılmış ve benzer bir programın ülke çalıştayı için de hazırlanmasına karar verilmiştir. Maliye Bakanlığı, DPT, Tübitak’tan konuşmacıların toplantıya davet edillmesi ve Grup adına Gülsün Sağlamer’in konuşmacı olması kararlaştırılmıştır.
16 Haziran’da Hırvatistan’da gerçekleştirilecek ilk çalıştaya Gruptan kişilerin katılmasının yararlı olacağına karar verilmiştir.
Temmuz ayında (3/5 Temmuz) Projenin yürütücüsü Thomas Estermann’ın ve uzman bir kişinin Ulusal çalıştaydan önce, bir hazırlık toplantısı için Türkiye’ye davet edilmesi kararlaştırılmıştır. Hazırlık toplantısının yeri İstanbul olarak belirlenmiş ve proje katılımcısı 3 üniversiteden geniş katılım olması beklenmektedir.
Ulusal Çalıştay da Eylül sonunda (27 Eylül) Ankara’da YÖK ve Ankara Üniversitesi’nin ortak imkanlarıyla gerçekleştirilecektir. Çalıştaya en az 50 en çok 100 kişilik bir katılım öngörülmektedir. EUA’nın çalıştay hazırlıkları için bir miktar maddi yardımda bulunacağı belirtilmiştir.
29 ya da 30 Haziran’da Grup tekrar toplanıp bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirecektir. Toplantının yeri Kocaeli olarak belirlenmiştir. Toplantı’da Hırvatistan toplantısında elde edilen bilgiler paylaşılacak ve Sayın. Hakan Yılmaz Tam maliyetleme konusunda Türkiye’deki çalışmalar ve mevcut durum ile ilgili bir sunum gerçekleştirecektir ve Temmuz’daki uzman katılımlı toplantı için hazırlık yapılacaktır.
Saygılarımla,
Pırıl AKIN
Uzman
Yükseköğretim Kurulu, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi

EUIMA Full Costing Project Country Workshop: Crotia
16 Haziran 2010
Zagrep Üniversitesi, Hırvatistan
Zagrep Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantı, Üniversitenin Rektör Yardımcısı Melita Kovacevic ve EUA EUIMA Birim Başkanı Thomas Estermann’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Estermann, EUIMA Tam Maliyetleme Projesi’nin detaylı bir sunumunu yapmıştır. Tam Maliyetleme Projesi’nin ne olduğunu, avantaj ve dezavantajlarını, başlangıç ve uygulama esnasında karşılaşılabilecek engelleri, bunların nasıl aşılabileceğini anlatan Estermann, ülke çalıştaylarının seçimi esnasında birçok ülkeden çok sayıda başvuru olduğunu belirtmiş ve seçilen üniversite/kuruluşların detaylı bir elemeden geçtikten sonra kabul edildiklerinden dolayı şanslı olduklarını vurgulamıştır.
Proje aktivitelerinden ülke çalıştayları, paydaş ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, ulusal ve kurumsal düzeyde tam maliyetlemenin koordineli bir şekilde uygulanabilmesi ve ülkelerde tam maliyetlemenin uygulanması için izleme çalışmaları geliştirmesi açısından son derece önemli aktivitelerdir. Proje süresince 7 tane ülke çalıştayı gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. İkinci bir aktivite olan inceleme ziyaretleri (study visits) ise daha teknik detaylı bir çalışma olacaktır.
Tam Maliyetleme Projesi genel olarak Avrupa Üniversitelerinde sırasıyla; terminoloji, çeşitlilik, geliştirme, yürütücüler, faydalar, engeller, dış desteğin rolü, maliyetleme şemalarının önemi, hesap verebilirlik terimlerinin anlaşılması ve uygulanması sürecinde EUA’nın üniversitelere, ulusal hükümetlere ve Avrupa enstitülerine öneri ve desteğiyle uygulanacaktır. Estermann bu Projenin katılımcılara ait olduğunu, katılımcı ülkelerin kendilerine konuyla ilgili her alanda sorular sorabileceklerini, kendilerinin destek ve bilgilendirme için bu toplantıları gerçekleştirdiklerini belirtmiştir.
Zagrep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sn. Kovacevic “Setting the National Context” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. Tam maliyetleme konusunda en çok karşılaşılan problemlerden biri olan yeniliğe ve değişikliğe direnç Hırvatistan’da da yaşanmaktadır. Bunun zamanla aşılacak bir durum olduğunu vurgulayan rektör yardımcısı, toplantı sonuçlarının ilgili paydaşlarla da paylaşılmasının önemini vurgulamış ve EUIMA Tam Maliyetleme Projesi’inin sürdürülebilirliği ve hesap verebilirliği artırması dolayısıyla Hırvatistan’da uygulanması en çok teşvik edilen projelerden biri olduğunu belirtmiştir.
Ardından söz alan Bilim, Eğitim ve Spor Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Departmanı yetkilisi Hrvoje Mestric Hırvatistan’ın bir takım yükseköğretim ve araştırma istatistiklerini yansıtarak sunumuna başlamış ve araştırma maliyetlemesi ile ilgili Hırvatistan’daki mevcut durumu anlatmıştır.
Toplantı Oxford Üniversitesi ve Helsinki Üniversitesi’nden iki uzmanın sunumlarıyla devam etmiştir. Her iki üniversite de tam maliyetlemeyi uygulamaktadırlar ve iyi uygulama örneği olarak katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaşmışlardır. Oxford Üniversitesi’nden Pierre Espinasse gerçekleştirdiği sunumunda adım adım İngiltere’de gerçekleşen tam maliyetlemeyi anlatmış ve süreçte ilgili devlet bakanlıklarının desteğini almanın önemini vurgulamıştır. Tam maliyetlemenin bir araştırma finansmanı amacı olmadığını; mantalite değiştirici bir araç olduğunu belirtmiş ve akademisyenlerin üniversitenin idari işlerinden sıyrılarak tam anlamıyla kendilerini araştırmaya vermelerinin son derece nemli olduğunu söylemiştir. İngiltere’de de süreç kolay kabul edilmemiştir ancak şu anda Oxford Üniversitesi’nde kabul dilen her proje tam-maliyetlemeyle kabul edilmektedir. Değişim fikrinin üniversitelere ve araştırmacılara aşılanması gerektiğini, “bunu neden yapalım?” sorusuna alternatif cevaplar hazırlanması gerektiğini, hükümet, araştırma destekleyicileri ve üniversiteler arasında koordinasyon kurulması ve son tahlilde ilgili bakanlıklarla istişare edilerek desteklenen bir karar alınması gerektiğini ve ulusal düzeyde tek bir yöntemin belirlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Parayı doğru şekilde doğru şeye mi aktarıyoruz? Sorusuna cevap verirken, hesap verilebilirliği sağladığında o yükseköğretim kurumunun tam maliyetlemeyi uyguladığının anlaşılacağını belirten Espinasse bunun bir süreç olduğunu ve 2 ile 7 yıl süreceğini, sabırlı olmak gerektiğini anlatmıştır. Önemli olan çok fazla proje yürütmek değil; finansmanı iyi yapılmış proje yürütmektir. Gereğinden fazla proje zaman içerisinde üniversiteye başarısızlık ve maddi kayıp getirecektir. Dolayısıyla tam maliyetleme bu hususta da önemlidir.
Öğle yemeği arasından sonra katılımcılar iki grup olarak paralel çalıştaylara katılmışlardır. İlk çalıştay “ Leadership and support for full costing implementation” ve ikinci çalıştay da  “Operational aspects of full costing implementation” başlıklıdır. İlk çalıştayda iyi uygulama örneği olarak Portekiz’de bulunan Coimbra Üniversitesi örneği sunulmuştur. Tıpkı Oxford Üniversitesi’nde olduğu gibi üniversitenin tam maliyetleme sürecinde geçirdiği aşamalar anlatılmıştır. Coimbra örneğinde göze çarpan nokta uygulamada ilk olarak üniversitede bir fakülte seçilmiş ve pilot uygulama bu fakülte ölçeğinde gerçekleştirilmiştir. Başarılı olduktan sonra da tam maliyetleme üniversitenin genelinde uygulanmaya başlamıştır. Dolayısıyla pilot uygulama gelecek ile ilgili bir takım fikirler edinmek açısından önemlidir. Coimbra Üniversitesi’nde tam maliyetlemenin uygulanmasını başlıca teşvik eden şey üniversitenin yeni sisteme geçmek için istekli olması ve üst yönetimin buna destek vermesidir. Uygulama sonucunda üniversitede aynı ölçekteki kaynakları daha etkin kullandıklarını görmüşlerdir.
Toplantı kapanış paneli ve çalıştayların raportörlerinin sunumlarıyla sona ermiştir. Her iki çalıştayın da raportörü; Rijeka Üniversitesi Bölüm Başkanı Stipan Jonji ve Zagrep Üniversitesi RTD Komitesi Başkanı Adrijan Baric çalıştaylarda gerçekleştirilen etkinlikleri ve soru-cevapları katılımcılara aktarmışlardır.
Genel gözlem; Hırvatistan’daki üniversite temsilcilerinin sürece pek de olumlu bakmadıklarıdır. Katılımcılar projenin uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini sorgulamaktadırlar.
Proje sadece araştırma alanında uygulanabilir olmamalı, eğitim-öğretim aktiviteleri alanında da uygulanmalıdır. Aksi takdirde 7.çerçeve programı ile aynı şeymiş gibi bir yanlış algı ortaya çıkabilir. Üniversite bir bütündür ve Tam maliyetleme sadece projelerin maliyetlenmesinde değil; hem eğitim-öğretim hem de araştırma alanlarında geniş çerçeveli uygulanmalıdır.
Toplantıda hükümet temsilcilerinin olmayışı bir eksik olarak dile getirilmiş ve eleştirilmiştir. Zira tam maliyetleme sadece üniversitelerle değil, devlet kurumlarıyla koordineli bir biçimde el-ele götürülürse verimli olabilecek bir projedir.
İyi uygulama ülke örnekleri görmek, deneyim ve bilgi paylaşımı açısından son derece faydalı bir toplantı olmuştur.
Saygılarımla,
Pırıl AKIN

YÖK AB ve Uluslararası İlişkiler Birimi

EUIMA- Full Costing Projesi 2.Toplantısı
29 Haziran 2010, Kocaeli Üniversitesi
Toplantı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu’nun karşılama ve açılış konuşmasıyla başlamıştır. 61.000’e yakın öğrencisi olan üniversitenin genel bir tanıtımını yapan Komsuoğlu, bölgenin sanayi bölgesi olması sebebiyle üniversitelerinin araştırmadan ziyade sanayi-üniversite işbirliğinde Meslek Yüksekokulları ağırlıklı olduğunu vurgulamıştır.
Toplantı EUIMA Projesi’nin yürütücüsü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’in moderatörlüğünde devam etmiştir. Sn. Sağlamer Projenin tanıtımını yapmış ve dolaylı maliyetlerin de belgelenerek tahsis edilebilmesini mümkün kılması bakımından önemini vurgulamıştır. Üç Üniversitenin (Ankara, İstanbul Teknik ve Kocaeli Üniversiteleri)  YÖK yürütücülüğünde uygulayacakları pilot uygulama sonrasındaki nihai hedefin, proje çalıştaylarından sonra bu üç üniversitenin önce araştırma faaliyetlerinde, daha sonra da tüm üniversite faaliyetlerinde tam maliyetleme modelini benimsemeleri ve uygulamaları olduğunu belirtmiştir. Son haftalarda yaşanan güncel gelişmelerle ilgili bilgi aktaran Prof. Sağlamer, Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te gerçekleştirilen ülke çalıştayı ile ilgili sunumlarını yapmak ve bilgilerini paylaşmak üzere Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Hakkı Yılmaz’a söz vermiştir.
Sayın Yılmaz Türkiye’deki üniversite bütçelerinin durumu ve Ankara Üniversitesi’nin konuyla ilgili yeni uygulamalarından örnekler de içeren sunumunu gerçekleştirmiş ve Zagrep toplantısında edindiği görüş ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmıştır. Buna göre üniversite sayısı, öğrenci ve öğretim görevlisi sayısı hızla artıyor olmasına rağmen, yükseköğretim kurumlarına aktarılan kamu kaynağında azalmalar görülmektedir. Diğer deyişle kaynak kullanımı bir sorun teşkil etmekte, bu durum mali yönetim anlayışının gözden geçirilmesini ve kaynak tahsisinde ve kullanımında etkinlik sağlamak amacıyla tam maliyetleme uygulamalarına geçişi gerektirmektedir. Bu projeyle üniversitelerde konuya ilişkin bir farkındalığın yaratılması amaçlanmaktadır.
Ardından Söz alan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu da katılımcıları Zagrep toplantısı ile ilgili detaylı bilgilendirmiş ve genel olarak gözlemlerini ve toplantıdan çıkartılan sonuç ve önerilerini katılımcılara aktarmıştır. Zagrep toplantısının toplantıya katılan kişilerce ortak eleştirilen yönü, çalıştayın sonunda elle tutulur bir çıktının olmayışı ve EUA’nın aslında proje paydaşı ülkelerden istediği “Bu ülke çalıştayı sonunda nasıl bir yol izleyeceksiniz, neler yapacaksınız?” sorularına bir cevap bulunamamış olmasıdır. Buna ek olarak toplantıda hükümet temsilcilerinin olmayışı bir eksik olarak dile getirilmiş ve eleştirilmiştir. Zira tam maliyetleme sadece üniversitelerle değil, devlet kurumlarıyla koordineli bir biçimde el-ele götürülürse verimli olabilecek bir projedir. Son olarak toplantının fiziki şartları ve yetersizlikleri de dile getirilmiştir. Benzer aksaklık ve eksikliklerin Türkiye çalıştayında da yaşanmaması adına organizasyon ile ilgili konular konuşulmaya başlanmıştır.
6 Eylül 2010 tarihinde İTÜ’de, EUA uzmanlarının da katılımlarıyla, ülke çalıştayı öncesi bir ön değerlendirme toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır. Bu toplantıya üç üniversitenin Rektör ve konuyla ilgili Rektör yardımcıları ile ilgili temsilcilerinin davet edilmesinin yanı sıra, bir farkındalık yaratması açısında DPT, TÜBİTAK, Maliye Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’ndan (TTGV) da katılımcıların davet edilmesi kararlaştırılmıştır.
Toplantıda, 27 Eylül 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesi kararlaştırılan ülke çalıştayı ilgili de görüş alış verişi yaşanmıştır. Çalıştayın pilot uygulamayı yapacak üç üniversiteye mi yönelik yoksa tüm üniversitelere mi yönelik yapılacağı tartışılmıştır. Ankara Üniversitesi’nin sayın temsilcileri Projede yer alan üniversitelerin öncelikli bir araya gelmeleri ve ilk çalıştayın öncelikle projede yer alan bu üç üniversite ile gerçekleştirilmesi gerektiğini, henüz süreç devam ederken ve bu üç üniversite projeyi yeni yeni anlamaya ve uygulamaya başlamışken, Türkiye’de bir iyi uygulama örneği yokken çalıştayın diğer üniversitelerle birlikte yapılmasının verimli olmayacağını, daha sonra bu çalıştayın çıktılarıyla beraber diğer üniversiteleri bilgilendirici bir başka toplantının yapılabileceğini dile getirmişlerdir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin sayın temsilcileri, diğer üniversitelerin toplantıya katılmasının bu toplantının içeriğini değiştirip bozmayacağını, diğer üniversitelerden daha sonra bu duruma bir tepki duyulabileceğini ve diğer üniversitelere kapalı, gizli bir toplantıymış gibi algılanmaması açısından, YÖK ve üç üniversite öncülüğünde tüm üniversitelere açık yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Nihai olarak, Tam Maliyetleme Projesinin yalnız üç üniversite ve YÖK arasında yürütülen ve diğer üniversitelere kapalı olan bir proje olduğu gibi bir yanlış algının oluşmasını ve sonrasında diğer üniversitelerin uygulamaya direnç göstermelerini engellemek adına ve ülke çalıştaylarının amacı olan “projenin ülke genelindeki tüm üniversitelere yayılması” fikrine hizmet edecek şekilde, tüm üniversitelere duyurulacak şekilde yapılmasına karar verilmiştir. Ancak özellikle bu üç üniversitenin talepleri ve ihtiyaçları dikkate alınacaktır.
Toplantı duyurusunun YÖK’ün web sayfasında bir bilgilendirme notuyla birlikte yapılmasına karar verilmiştir. Toplantıya katılım EUA’nın belirlediği rakam olan 100 kişi ile sınırlı olacağından, 60 kişilik kontenjanın üç üniversite ve YÖK katılımcıları için ayrılmasına, kalan 40 kişilik kontenjanın da diğer üniversitelerin Rektör veya Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcıları olacak şekilde ayrılması uygun bulunmuştur. Hangi üniversitelerin katılabileceği başvuru önceliğine göre belirlenecektir. Katılımın sınırlı olacağı ve başvuru sıralamasına göre her üniversiteden 1 katılımcı kabul edileceği de YÖK’ün yapacağı duyuruda belirtilecektir. Böylece gerçekten konuya ve projeye ilgi duyan üniversite/kişilerin toplantıya katılımı sağlanmış olacaktır. Son olarak bu çalıştaya daha önce Işık Üniversitesindeki çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Öktem Vardar’ın ve DPT’den  Yükseköğretim Sektörü Uzmanı Selcen Altınsoy katılmasının da faydalı olacağı belirtilmiştir.
Prof. Sağlamer, 27 Eylül tarihli ülke çalıştayının YÖK’ün ev sahipliğinde yapılmasının, YÖK’ün projeye olan desteğinin anlaşılması ve projeyi üstlendiğini, tam maliyetlemeye önem verdiğini göstermesi açısından daha uygun olacağını belirtmiş ve Kocaeli Üniversitesi’nin sayın temsilcilerinin de olumlu görüşleriyle, söz konusu ülke çalıştayının YÖK tarafından organize edilmesine ve toplantı yerinin YÖK tarafından belirlenmesine karar verilmiştir. (Bilkent Otel ve Konferans Salonu bir öneri olarak dile getirilmiştir.) Buna Ek olarak toplantının açılış konuşmasını YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın yapması, sayın Başkan Vekillerinin ve Yürütme Kurulu üyelerinin de toplantıda yer almalarının önemi vurgulanmıştır. Ulusal çalıştaya basın davet edilerek ve kamuoyunun projeyle ilgili bilgilendirilmesine karar verilmiştir.
Ülke çalıştayı sonrasında sunulacak yol haritasının belirlenmesi hususunda da, üç üniversite de kendi yol haritası taslağını belirleyecek ve elektronik ortamda bunu Prof. Sağlamer’e iletecekler, Sn. Sağlamer de 6 Eylül İTÜ toplantısında EUA’dan gelecek uzmanlarla paylaşmak üzere taslakları son haline getirerek bir ülke yol haritası belirleyecektir. Proje paydaşı üniversitelerin hedeflerini ve izleyecekleri yolu gösterecek olan bu harita 27 Eylül ülke çalıştayı çıktısı olarak katılımcılarla paylaşılacaktır.
Toplantının sonunda bu pilot çalıştayı kimin finanse edeceği de tartışılmış ve EUA’nın toplantılar için sunum yapacak yabancı misafirlerin uçuş ve konaklama masrafları ile, çalıştayda verilen yemek masraflarını karşıladığı belirtilmiştir. Buna ek olarak Prof. Sağlamer YÖK’ün Tam Maliyetleme Projesi’ni bir proje olarak DPT’ye sunabileceğini ve çalıştay maliyetlerinin de bu proje sayesinde ödenebileceği önerisini sunmuştur.
Toplantı iyi niyet ve temennilerle son bulmuştur.
Saygılarımla,
Pırıl AKIN – Seçil Aslan
Yükseköğretim Kurulu, Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Birimi